🍃🌺
انسانهای خوب ..
خوشبختی را تعقیب نمیکنند
در جدال برای رسیدن
به خوشبختی، نیستند

آنها زندگی را زندگی میکنند

و خوشبختی
پاداش مهربانی، صداقت
درستکاری و گذشت آنهاست
🍃🌺
@mooohbat 💕💕