باخراب بودن

باخراب بودن
سیبی درون یک جعبه
تمام سیبهارادورنمیریزند

اگردرمیان آدمها
یک نفرپیداشدکه
قدرخوبیهایت راندانست
خوبیهایت
رابرای دیگران قطع نکن
وآن یک نفر
راکناربگذار

@mooohbat 💕💕💕

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *