تقدیم به روح بزرگ پدرانی که دیگه نزدفرزاندنشان

مشاهده فایل

تقدیم به روح بزرگ پدرانی که دیگه نزدفرزاندنشان برنمیگردند 😭😭@mooohbat 🌿🌿🍀

#روحشان_شاد_یادشان_گرامی

#سرباز_وطن😔🌹

آنچه شما درباره خود فکر می کنید

آنچه شما درباره خود فکر می کنید
بسیار مهمتر از اندیشه هایی است که
دیگران درباره شما دارند
همواره بیاد داشته باشید
آخرین کلید باقی مانده
شاید بازگشاینده قفل در باشد

@mooohbat 💕👈👈

🕊

🕊
✨🌸✨ارامش
✨🌸✨سهم کسانیست
✨🌸✨که بی منت
✨🌸✨میبخشند
✨🌸✨بی کینه میخندند
✨🌸✨ودرنهایت
✨🌸✨باسخاوت محبتشان
✨🌸✨رااکرام میکنند
✨🌸✨خوبان ارامش سهم
✨🌸✨لحظه لحظه تان باد 🌹
@mooohbat 👈👈

ﮐﻼﻩ ﻗﺮﻣﺰﯼ:ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪﺟﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﺯﻥ

ﮐﻼﻩ ﻗﺮﻣﺰﯼ:ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪﺟﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﺯﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺭﻭ ﺩﯾﺪﯼﭼﻘﺪﺭ ﺑﺪﺍﺧﻼﻗﻪ؟
ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ:ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺵ ﻧﻤﯿﺎﻥ بهش ﺳﺮﺑﺰﻧﻦ
ﮐﻼﻩ ﻗﺮﻣﺰﯼ:ﺁﺭﻩ ﺩﯾﮕﻪ،ﺍﺯ ﺑﺲ ﺑﺪﺍﺧﻼﻕ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﻨﻬﺎﺷﺪﻩ
ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ:ﺷﺎﯾﺪﻡﺍﺯ ﺑﺲﺗﻨﻬﺎﺑﻮﺩﻩ ﺑﺪﺍﺧﻼﻕ ﺷﺪﻩ
@mooohbat 🍀🍀🍀