تفکر

تفکر

ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺷﻌﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﻮﺕ،

ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺷﻬﻮﺕ ﺩﺍﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻌﻮﺭ،

ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺍ….

ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﻮﺭﺵ ﺑﻪ ﺷﻬﻮﺗﺶﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ،

ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﻮﺗﺶ ﺑﺮ ﺷﻌﻮﺭﺵ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﭘﺴﺖ ﺗﺮ…
@mooohbat 💕💕

💠 اگر خوشبختی را برای يک ساعت می‌خواهيد، چرت بزنيد.

💠 اگر خوشبختی را برای يک ساعت می‌خواهيد، چرت بزنيد.

💠 اگر خوشبختی را برای يک روز می‌خواهيد، به پيك نيك برويد.

💠 اگر خوشبختی را برای يک هفته می‌خواهيد، به تعطيلات برويد.

💠 اگر خوشبختی را برای يک ماه می‌خواهيد، ازدواج كنيد.

💠 اگر خوشبختی را برای يک سال می‌خواهيد، ثروت به ارث ببريد.

✅ اگر خوشبختی را برای يک عمر می‌خواهيد،
ياد بگيريد كاری را كه انجام می‌دهيد دوست داشته باشيد…
@mooohbat 💕💕💕